ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา-Erythropoietin-alfa-inj-3000-iu-จำนวนประมาณ-๓๘๐๐-หลอด

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์