ITA งวดที่3 งบ2563

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึก รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9-9.1.1-ผู้บริหารหน่วยงาน

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ การกำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน ทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB2 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึก รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่ รายงานการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปี

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ การกำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันการรับสินบน

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม ที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน ทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของ หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB25 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้